POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

I. Informacje ogólne

1. Korzystając ze strony zgadzasz się z poniższymi warunkami Polityki prywatności.
2. Administratorem strony https://coteraz.com/ i danych osobowych jest CO TERAZ Anna Liszewska z siedzibą w Warszawie przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 36 lok 112B.
3. W razie jakichkolwiek pytań w zakresie postanowień niniejszej Polityki prywatności skontaktuj się ze mną poprzez adres email: kontakt@coteraz.com
4. Wszelkie dane osobowe i adresowe podane przez Ciebie nie będą w jakikolwiek sposób odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.
5. Polityka prywatności może się zmieniać, dlatego bądź z nią na bieżąco. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki Prywatności i Plików Cookies.

II. Dane osobowe

1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest CO TERAZ Anna Liszewska, al. Komisji Edukacji Narodowej 36 lok 112B, 02-797 Warszawa, NIP: 113-269-72-05.
Kontakt z Administratorem odbywa się poprzez email: kontakt@coteraz.com
Jako Administrator Danych Osobowych nie powołałam Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuję samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
2. Korzystając ze strony dobrowolnie podajesz dane osobowe za pomocą formularzy znajdujących się na stronie, o których mowa poniżej, w celach, na jakie wskazują dane formularze. Zbieranie i przetwarzane są tylko te dane, które sama podasz (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie poprzez pliki cookies oraz dane logowania – o których mowa poniżej).
3. Akceptując Politykę Prywatności i Plików Cookies wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie ode mnie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej w celu kontaktu z Tobą, wysyłania newslettera lub innych informacji marketingowych, np. o artykułach, wydarzeniach, usługach lub produktach online oferowanych przeze mnie – jeżeli wyraziłeś w tych celach odpowiednią zgodę i/lub jeżeli mieści się to w granicach mojego prawnie uzasadnionego interesu.
4. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie w ramach funkcjonowania strony internetowej i bloga coteraz.com oraz fanpage-a CO TERAZ mogą być przetwarzane w różnych celach – cele i podstawy prawne wskazane są osobno do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).
5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże nie podanie pewnych informacji, co do zasady zaznaczonych jako obowiązkowe, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu.
6. RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych,
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• prawo do wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych,
• prawo do przenoszenia danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takiej zgody udzieliłeś wcześniej.

Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO oraz kontaktując się ze mną pod adresem kontakt@coteraz.com. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściłam się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
7. Dane osobowe gromadzę z należytą starannością i odpowiednio chronię przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Zapewniam, że podejmuję wszelkie środku bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
8. Twoje dane będą przechowywane:

• do momentu odwołania udzielonej zgody lub żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. W przypadku danych, które podałeś przy zapisie na newsletter, po wypisaniu się z niego, Twoje dane mogą być nadal przeze mnie przechowywane jeszcze przez okres do 1 roku na wypadek ewentualnych roszczeń i obrony przed nimi, co jest moim prawnie uzasadnionym interesem,
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych,
• przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego,
• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

9. Twoje dane mogą być przetwarzane przez moich podwykonawców, czyli podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Twoją rzecz usług czy realizacji zamówień.

• dhosting.pl Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa– w celu przechowywania danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
• UAB „MailerLite”, Paupio str. 46, Wilno, Republika Litwy – w celu wysyłki newslettera i korzystania z systemu mailingowego MailerLite, jeżeli zapisujesz się na mój newsletter,
• Google LLC – w celu korzystania z usług Google, w tym poczty e-mail
• osoby, które przy świadczeniu na moją rzecz usług związanych ze wsparciem technicznym i administracyjnym strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

10. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
11. Twoje dane nie będą przekazywanie do państw trzecich np. USA. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich, a jeśli dojdzie do takiej sytuacji to będą one przekazywanie wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield”. Z uwagi na korzystanie z usług Google dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach. Google przystąpił do programu Privacy Shield i w ten sposób gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy prawa Unii Europejskiej.
12. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
13. Zamieszczone treści są zgodne ze stanem prawnym na dzień ich publikacji, chyba, że wskazano inaczej.

III. Cele i czynności przetwarzania

01 Formularze

Kontaktując się ze mną za pośrednictwem formularzy kontaktowych:
• na stronie coteraz.com
• fanpage: CO TERAZ
• pisząc bezpośrednio na adres email: kontakt@coteraz.com lub hello@coteraz.com
w sposób naturalny przekazujesz mi swój adres e-mail, jako adres nadawcy wiadomości.
Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć też inne dane osobowe. Podanie ich jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną kontakt. Są one przetwarzane w celu kontaktu z Tobą. Mogą być też wykorzystane w celu marketingu moich usług lub produktów.
Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jestem w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś, jak również domagać się jej usunięcia, chyba, że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na mój nadrzędny interes, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.
Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania ze mną kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

02 Komentarze

Jeżeli chcesz dodać komentarz na stronie lub blogu, musisz wypełnić formularz i podać w nim swój adres e-mail oraz imię. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz.
Dane zostaną zapisane w bazie systemu WordPress. Twoje dane przekazane podczas dodawania komentarza będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na stronie lub blogu, chyba, że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza – spowoduje to usunięcie Twoich danych z bazy. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia.
Jako Administrator nie ponoszę odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez czytelników Strony i bloga oraz osób wypowiadających się na platformie Facebook i Instagram.
Jako Administrator zastrzegam sobie prawo do niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

03 Newsletter

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać mi swoje imię i adres e-mail za pośrednictwem aktywnego formularza zapisu do newslettera, a następnie kliknąć w odpowiednie miejsce wskazane w wysłanej do Ciebie wiadomości email tzw. link aktywacyjny (tzw.double opt-in) w celu potwierdzenia chęci otrzymywania newslettera.
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.
Podanie danych jest równoznaczne z:
• zaakceptowaniem niniejszej Polityki prywatności i Polityki Cookies
• wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przeze mnie jako Administratora w celu wysyłki newslettera
• wyrażeniem zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej np. e-maila, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) – jeśli dotyczy,
• wyrażeniem zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) – jeśli dotyczy.
Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane poprzez wypisanie się z newslettera. Dane przekazane mi podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w otrzymanej ode mnie wiadomości email link dezaktywacyjny np. o treści „wypisuję się/unsubscribe”. Możesz też to zrobić poprzez kontakt ze mną pod adresem: kontakt@coteraz.com.

04 Indywidualne sesje coachingowe

Zamawiając indywidualną sesję coachingową, musisz wysłać swoje zgłoszenie poprzez jeden z formularzy kontaktowych na stronie coteraz.com – w ten sposób każdorazowo podając dane osobowe niezbędne do odpowiedzi na Twoją wiadomość, umówienie terminu konsultacji oraz realizację płatności. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by konsultacja mogła się odbyć.
Dane przekazane podczas zapisu na konsultacje wykorzystywane są w celu nawiązania z Tobą kontaktu i/lub przekazania dokumentów/produktów wirtualnych i/lub marketingu produktów i usług, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się na konsultację.

05 Narzędzia społecznościowe

Na moich stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Google, Instagram. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies wyżej wymienionych administratorów społecznościowych.
Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców – zachęcam do zapoznania się z nimi.

06 Wideo

Osadzam na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo.
Szczegóły polityki prywatności Google znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/?hl=pl

07 Technologie

Stosuję następujące technologie obserwujące działania, jakie podejmujesz na mojej stronie:

• Google Analytics. Korzystam z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji moich stron internetowych. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcam do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

• Facebook Pixel. Korzystam z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kieruję do Ciebie reklamy w serwisach Facebook i Instagram. Działania w tym zakresie realizuję, opierając się na moim prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają mi na Twoją identyfikację. Wiem jedynie, jakie działania podjęłaś w ramach mojej strony. Szczegółowe informacje możesz znaleźć bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation

IV. Polityka plików cookies

1. Moja strona podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies.
2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Niektóre używane przeze mnie cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają mi rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies).
3. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na mojej stronie pojawia się informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które również stosują cookies.
4. Cookies własne. Cookies własne wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.
5. Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Jako Administrator korzystam z Cookies podmiotów trzecich tj.: Google Analytics, Pixel Facebooka, wtyczki i inne narzędzia związane z mediami społecznościowymi takimi jak np. Facebook, YouTube, Instagram.
6. Logi serwera
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona i tam zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
7. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są dodatkowo chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

V. Nota

1. Wszystkie teksty i materiały zawarte na stronie coteraz.com, autorstwa Anny Liszewskiej stanowią własność Anny Liszewskiej i są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631). Żadna ich część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody autorki.
2. Informacje zawarte na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny, nie są jednakowo skuteczne dla każdej osoby i nie stanowią formy konsultacji, porady, diagnozy, terapii i czy leczenia. Autorka nie ponosi odpowiedzialności za straty czy problemy wynikające z czytania i wdrażania treści zawartych na stronie, ponieważ każdorazowo powinny być one przemyślane, analizowane i weryfikowane z indywidualnymi możliwościami i potrzebami oraz dostosowywane do sytuacji i osobowości konkretnej osoby.

Data ostatniej aktualizacji Polityki prywatności: 2.11.2020 r.